Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Numer zamówienia: 113889 - 2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Markusy, Markusy 82, 82-325 Markusy, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, pokój nr 29.

Przedmiotem zamówienia jest:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Markusy: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 113889 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Markusy , Markusy 82, 82-325 Markusy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55
2394351, faks 55 2394352.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym
2016/2017.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia:
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017, CPV: 60100000-9, Nazewnictwo wg CPV: Usługi w
zakresie transportu drogowego. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie
dzieci do szkół na terenie gm. Markusy w roku szkolnym 2016/2017 (w okresie od 01.09.2016r. do
31.12.2016 r.) taborem Wykonawcy w dniach nauki szkolnej. Dowóz realizowany będzie na podstawie
biletów miesięcznych. 3. Linie komunikacji muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały
bezpieczny dojazd do szkoły i powrót ze szkoły w dniach nauki szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić przewóz uczniów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. 4. Wykaz linii komunikacyjnych, rozkład
jazdy i lokalizacja przystanków musi być uzgodniona z Zamawiającym. W ten sam sposób mogą być
wprowadzane zmiany w rozkładzie jazdy w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmiany godzin dowozu i rozwozu uczniów, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na potrzeby
szkoły - zmiana musi być niezwłocznie uwzględniona przez Wykonawcę po uzyskaniu informacji od
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Page 1 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
Zamawiającego. 5. Zamawiający szacuje liczbę dowożonych uczniów na 401 osób. Szczegółowe
zestawienie liczby uczniów dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości zawiera załącznik nr 8 do
SIWZ. Wykaz ten może ulec zmianie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy imienną listę uczniów dojeżdżających
do poszczególnych szkół z poszczególnych miejscowości, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem realizacji zamówienia w kolejnym miesiącu. O rozpoczęciu dowożenia ucznia w trakcie
miesiąca Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, składając zamówienie na bilet miesięczny dla
tego ucznia. Wykonawca dostarczy bilety miesięczne do szkół najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające
miesiąc realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na
poszczególnych liniach w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły. 6. Zamówienie obejmuje swym
zakresem dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie gm. Markusy (Szkoła Podstawowa w
Zwierznie, Szkoła Podstawowa w Żurawcu, Gimnazjum w Stankowie) oraz ich rozwóz do domów w roku
szkolnym 2016/2017 w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. Wykonawca zapozna się z każdą trasą
dowozu uczniów i na własną odpowiedzialność ustali odległości, na podstawie, których określi ceny biletów
miesięcznych dla uczniów. Zamawiający szacuje długość trasy przewozu w skali 1 tygodnia na 2206,70
km. Zamawiający, dla pokazania tras dowozów, przekazuje przykładowy harmonogram dowozów
(załącznik nr 9 do SIWZ). Zapisane w harmonogramie długości tras nie uwzględniają dojazdu autobusu do
pierwszych przystanków oraz zjazdu do miejsca garażowania po zakończeniu przewozów. W trakcie roku
szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i rozwozu uczniów oraz może wystąpić konieczność zmiany
tras wg potrzeb. 7. Godziny rozpoczęcia nauki w szkołach oraz godzina rozpoczęcia rozwozu: a)
Gimnazjum w Stankowie: 7:30 ( rozpoczęcie dowozu z pierwszych przystanków około godziny 6:30 ), b)
Szkoła Podstawowa w Zwierznie: 8:20 ( rozpoczęcie dowozu po dowiezieniu dzieci do gimnazjum około
7:20 ), c) Szkoła Podstawowa w Żurawcu: 8:40 ( rozpoczęcie dowozu po dowiezieniu dzieci do gimnazjum
około 7:20 ), d) rozpoczęcie rozwozów około godz. 13. 8. Zamawiający wymaga, aby liczba autobusów,
liczba kursów oraz liczba miejsc siedzących w autobusie na poszczególnych trasach była wystarczająca
dla wszystkich przewożonych uczniów według imiennego wykazu sporządzonego przez Zamawiającego
oraz ewentualnie według wykazu dodatkowego, jeżeli wystąpi konieczność rozpoczęcia dowożenia
jakiegoś ucznia w trakcie danego miesiąca. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dojazdy na
podstawie tych samych biletów miesięcznych w przypadku odpracowywania zajęć szkolnych. 9. Pojazdy
służące do przewozu muszą spełniać warunki techniczne niezbędne do dopuszczenia w ruchu drogowym,
w tym między innymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 305 z późn. zm.). 10. Wykonawca zapewnia w każdym autobusie w trakcie przewozu opiekę nad
uczniami, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna
posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. 11. W okresie, gdy
Page 2 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 C, wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania
pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia. 12. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi
niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy. 13. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z Zamawiającym
miejsc wsiadania i wysiadania uczniów na trasach przejazdu autobusu, a ich lokalizacja musi uwzględniać
obowiązujące w tym zakresie przepisy i zapewnić bezpieczeństwo podróżujących uczniów oraz innych
użytkowników drogi. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgodne z przepisami oznakowanie przystanków.
Zamawiający wymaga zachowania lokalizacji przystanków jak w roku szkolnym 2015/2016. 14.
Zamówienie nie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 15. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. Zamawiający żąda
podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy.
16. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 17. Zamawiający
informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonywania zamówienia. 18. Termin płatności
za wykonanie usługi nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. Termin płatności stanowi
jednocześnie jedno z kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty..
II.1.5)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Page 3 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób w zakresie przewozu osób autobusem na terenie objętym
przedmiotem zamówienia. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o
których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę. - potwierdzenia
spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt
VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ metodą spełnia/nie
spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi transportowej (u jednego
Zamawiającego) w zakresie przewozu osób autobusem o wartości min. 100 tys. zł brutto i
trwającej przez nieprzerwany okres co najmniej 4 miesięcy. Wartości podane w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usługi należy przeliczyć wg średniego kursu
NBP na dzień zakończenia wykonywania usługi, podając datę i kurs, a w przypadku usług
wykonywanych na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając datę i kurs. Jeżeli
Wykonawca wykaże usługę wykonywaną (w trakcie realizacji) to do łącznej wartości usług
zaliczać się będzie jedynie wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części usługi. -
potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ. oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3.
SIWZ metodą spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie pojazdami do realizacji przedmiotu
zamówienia, tj.: dysponowanie minimum 3 autobusami o liczbie miejsc siedzących w każdym
autobusie minimum 51 miejsc. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na
podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów
wymienionych w pkt VI. ppkt 1.4. SIWZ metodą spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: a) dysponowanie min. trzema kierowcami, którzy będą
Page 4 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe
(prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i doświadczenie (min. 5 lat
pracy na stanowisku kierowcy). - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na
podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów
wymienionych w pkt VI. ppkt 1.5. i 1.6 SIWZ metodą spełnia/ nie spełnia, b) dysponowanie min. 3
osobami odpowiedzialnymi za sprawowanie opieki nad przewożonymi uczniami posiadającymi
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. - potwierdzenia spełniania tego
warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1.
SIWZ metodą spełnia/ nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku znajdowania się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - potwierdzenia
spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt
VI. ppkt 1.1. SIWZ metodą spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub
wykonanych nienależycie
Obowiązek wykazania przez Wykonawcę w wykazie dotyczy usługi z zakresu przewozu osób
autobusem, tj. usługi transportowej (u jednego zamawiającego) w zakresie przewozu osób
autobusem o wartości min. 100 tys. zł brutto i trwającej przez nieprzerwany okres co najmniej 4
Page 5 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
miesięcy. Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, należy złożyć tylko
do wskazanych w wykazie usług, o których mowa w sekcji III.3.2) ogłoszenia.;
 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Page 6 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. a) Treść
wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ. Oświadczenie należy składać w
oryginale. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymagane oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich
Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego
Wykonawcę odrębnie.
Page 7 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku Wykonawcy polegającego na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. 2. Pełnomocnictwo: a) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis
pełnomocnictwa - jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną
(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, b)
pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Termin płatności faktury - 2
IV.2.2)
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmian
organizacyjnych struktur wewnętrznych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiany w zakresie wykazanych
pojazdów, kierowców i opiekunów (pod warunkiem spełniania wymagań określonych w SIWZ ), c) zmiany
przepisów regulujących zakres umowy, d) zmiany przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy, e) gdy
w chwili zawarcia niniejszej umowy nie były znane fakty mające na nią wpływ, przy jednoczesnym
wykazaniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, f) zmiany liczby
dowożonych uczniów - zmiana wynagrodzenia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
Page 8 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Markusy,
Markusy 82, 82-325 Markusy, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, pokój nr 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016
godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Markusy, Markusy 82, 82-325 Markusy, pow. elbląski, woj.
warmińsko-mazurskie, pokój nr 29.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.
Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania
mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Page 9 of 9
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113889&rok=20... 2016-07-01

Załączniki: