Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy.

Numer aktu: III/10/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Traci moc: Uchwała Nr III/15/2015 z dnia 27.04.2015

Załączniki: