Kategoria: Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Zasady szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Olsztyn, 13 lutego 2017 r.

 

I.     Zadanie rolnika w przypadku szkody spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 1. Producent rolny, w gospodarstwie którego, wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi składa do właściwego terytorialnie urzędu gminy, wniosek (na opracowanym przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki formularzu), w terminie do 10 dni  od dnia  wystąpienia  niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego (termin ustalony ze względów organizacyjnych, tak aby komisje miały czas oszacować szkody).

 

            Uwaga: wzór wniosku dostępny jest w gminie lub na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody - Rolnictwo >> Rolnictwo.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa, z zastrzeżeniem, że jeżeli  rolnik posiada grunty i uprawy w których wystąpiły szkody w innych województwach, to wówczas składa też wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w innym województwie. W takim przypadku, rolnik przedkłada niezwłocznie protokół z innego województwa celem sporządzenia protokołu zbiorczego przez komisję  powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części gospodarstwa.

Rolnik we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie uprawy, nawet te w których nie wystąpiły szkody i położone we wszystkich gminach województwa warmińsko - mazurskiego, jak też w gminach położonych na terenie innych województw.

Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Ważne: Kopia wniosku o dopłaty stanowi integralną część wniosku rolnika do gminy. W przypadku gdy rolnik nie złożył w danym roku wniosku do ARiMR, a zgłasza szkody spowodowane, np. ujemnymi skutkami przezimowania, wówczas dołącza kopię wniosku o dopłaty za rok ubiegły.

 

Jeżeli producent prowadzi również produkcję zwierzęcą wymienia we wniosku także zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.

 1. Zadania gminy

 

 1. Pracownicy Urzędu Gminy sprawdzają kompletność złożonego wniosku, zwracając uwagę, czy nazwy upraw i powierzchnia upraw jest zgodna z kopią załączonego przez rolnika wniosku o dopłaty bezpośrednie.  Do wniosku musi być dołączona kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za dany rok, a w przypadku gdy rolnik nie złożył jeszcze wniosku do ARMiR za rok bieżący, kopia wniosku za rok ubiegły.

Uwaga: Wnioski niekompletne, tj. bez załączonej przez rolnika kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie  przekazane przez gminę do PZDR będą zwracane do gminy celem uzupełnienia braków formalnych,

 

 1. Na podstawie wniosków rolników, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje  do Wojewody wniosek (na opracowanym formularzu ) o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód ( wyłącznie za pośrednictwem platformy EPUaP), niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,

 

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy przez Wojewodę i przekazaniu gminie informacji w tym zakresie, za pośrednictwem EPUaP, gmina przekazuje do właściwego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, jednostkowe wnioski rolników (zachowując ich kopie) wraz ze zbiorczymi wykazami poszkodowanych rolników.
  W miarę napływu kolejnych wniosków rolników do gminy, gmina przekazuje je sukcesywnie do PZDR celem oszacowania szkód przez komisję. Do Wojewody gmina przesyła (w razie potrzeby, raz w tygodniu) jedynie wykaz rolników, stanowiący załącznik do wniosku gminy do Wojewody (narastająco) obowiązkowo z powierzchnią uszkodzonych upraw z wniosków rolników,

 

 1. Zarządzenia o powołaniu komisji przez Wojewodę w wszystkich powiatach województwa wraz ze składami osobowymi komisji dostępne są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody - Rolnictwo >> Rolnictwo,

 

 1. W przypadku suszy, podstawą rozpoczęcia prac komisji szacujących szkody, są wyniki monitoringu suszy rolniczej, który jest prowadzony na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na podstawie bieżącej oceny niedoboru wody w okresie wegetacyjnym mierzonego Klimatycznym Bilansem Wodnym (KBW). System monitoringu suszy ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane suszą. Suszę, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oznaczają szkody spowodowane  wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Dane dotyczące zagrożenia suszą w poszczególnych gminach, dla 14 gatunków i grup roślin, tj. dla: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych truskawek i roślin strączkowych ogłaszane są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie obwieszczeń, w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu oraz na stronie IUNG – monitoring suszy rolniczej.

 

III. Zadania Komisji szacujących szkody

 1. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o zatwierdzeniu wniosku gminy o oszacowanie szkód, sporządzonym na podstawie wniosków poszkodowanych rolników oraz jednostkowych wniosków rolników przekazanych przez gminę, Komisja dokonuje oszacowania szkód w gospodarstwach,
 2. Wysokość szkód powinna być wyliczana na poziomie gospodarstwa rolnego, pod warunkiem, że producent rolny posiada kompletne i wiarygodne dane potwierdzające uzyskane plony oraz ceny w jego gospodarstwie w roku szacowania szkody, jak również dane z ubiegłych 3 lat. Jeżeli rolnik nie jest w stanie udokumentować uzyskanych plonów i cen, Komisja do wyliczeń szkód przyjmuje dane statystyczne  dla regionu FADN A (dla województw warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego). Komisja wylicza straty dla produkcji całego gospodarstwa, a więc produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 3. Komisja sporządza protokół z oszacowania szkód, z wykorzystaniem wzoru protokołu dla regionu FADN A, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla rolnika, drugi dla Wojewody,
 4. Po sporządzeniu protokołu i wyliczeniu strat, zgodnie z zasadami przyjętymi w województwie, protokół powinien być przekazany w formie elektronicznej do sprawdzenia przez Dział Ekonomiki W-MODR,
 5. W przypadku, jeżeli  poziom szkód jest  niższy  niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, komisja przekazuje jeden egzemplarz protokołu rolnikowi. Natomiast, gdy poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, Komisja przekazuje, za pośrednictwem Komisji Wojewódzkiej, dwa egzemplarze sporządzonego protokołu dla Wojewody celem potwierdzenia wystąpienia szkód.

Po potwierdzeniu przez Wojewodę zakresu i wysokości  szkód na protokołach, w terminie do 60 dni od oszacowania szkód, potwierdzone egzemplarze protokołów Wojewoda przekazuje do właściwych terenowo PZDR. Rolnicy odbierają potwierdzone protokoły w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, potwierdzając ich odbiór.

Komisja powiatowa zachowuje kopię protokołu w postaci papierowej bądź elektronicznej.

 1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji pracy komisji oraz spraw merytorycznych związanych z szacowaniem szkód, przewodniczący komisji powiatowych przekazują Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej.

 

IV Zadania Komisji Wojewódzkiej

 

 1. Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej, przekazuje Wojewodzie w terminie 30 dni od oszacowania szkód w terenie, protokoły sporządzone  przez komisje terenowe, a w terminie do 45 dni od oszacowania szkód, protokół zbiorczy z oszacowania szkód w województwie. 

 

V. Zadania Wojewody

 

 1. Powołanie komisji powiatowych do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 2. Potwierdzenie zasadności wniosków Wójtów, Burmistrzów gmin o oszacowanie szkód,
 3. Potwierdzanie protokołów, w przypadku gdy poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
 4. Przekazanie do PZDR celem wydania rolnikom, w terminie do 60 dni od oszacowania szkód,  potwierdzonych egzemplarzy protokołów z szacowania szkód, w przypadkach gdy poziom start w gospodarstwach  przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

 

 

Załączniki: