Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Rada Gminy Markusy

Nazwisko i Imię

Funkcja

 Piotr Piaskowski  Przewodniczący Rady Gminy - piotr.piaskowski@markusy.prohost.pl
 Mirosław Sadłowski  Zastępca  - miroslaw.sadlowski@markusy.prohost.pl
 Aldona Adamowicz  Członek Rady - aldona.adamowicz@markusy.prohost.pl
 Beata Bajdan  Członek Rady - beata.bajdan@markusy.prohost.pl
 Krzysztof Fidor  Członek Rady - krzysztof.fidor@markusy.prohost.pl
 Marek Kalinowski  Członek Rady - marek.kalinowski@markusy.prohost.pl
 Józef Kujawa  Członek Rady - jozef.kujawa@markusy.prohost.pl
 Bogdan Owsiany  Członek Rady - bogdan.owsiany@markusy.prohost.pl
 Barbara Piaskowska  Członek Rady - barbara.piaskowska@markusy.prohost.pl
 Iwona Romanowska-Krempa  Członek Rady - iwona.romanowska@markusy.prohost.pl
 Krzysztof Rudnicki  Członek Rady - krzysztof.rudnicki@markusy.prohost.pl
 Józef Sobotka  Członek Rady - jozef.sobotka@markusy.prohost.pl
 Marek Stachyra  Członek Rady - marek.stachyra@markusy.prohost.pl
 Piotr Wala  Członek Rady - piotr.wala@markusy.prohost.pl
 Jarosław Zieliński  Członek Rady - jaroslaw.zielinski@markusy.prohost.pl

 

* Statut Gminy Markusy § 30

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą:

1) uchwalanie Statutu Gminy;

2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności;

3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy na wniosek Wójta;

4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) uchwalanie programów gospodarczych;

7) ustalanie zakresu działalności sołectw, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa;

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych ustawami;

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań z zakresu podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych

jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powiatu i województwa;

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społeczeństwami lokalnymi innych państw;

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów

publicznych oraz wznoszenia pomników;

15) nadawanie honorowego obywatela Gminy;

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów;

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

Rada Gminy może udzielać wytycznych Wójtowi oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

Załączniki: