Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Wójt Gminy Markusy

Kompetencje Wójta (na podstawie art. 55 Statutu Gminy )
 
 
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem kadencji Rady Gminy.
3. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
4. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)       kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)       przygotowanie projektów uchwał Rady oraz wniosków pod obrady Rady Gminy;
3)       określenie sposobu wykonywania uchwał;
4)       przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności;
5)       gospodarowanie mieniem komunalnym;
6)       wykonywanie budżetu;
7)       zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
8)       wykonywanie zadań zleconych nałożonych na Gminę przez ustawy lub wykonywanych na podstawie porozumienia
          z organami administracji rządowej lub samorządowej;
9)       wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników gminnych jednostek organizacyjnych;
10)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
6. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.