Kategoria: Urząd Gminy

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Markusy


R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
U R Z Ę D U G M I N Y
W M A R K U S A C H
13.12.2016 rok

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY W MARKUSACH
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Markusach składa się z następujących
rozdziałów:
I. Postanowienia ogólne.
II. Struktura organizacyjna Urzędu.
III. Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu.
IV. Zadania i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy.
V. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu oraz porządek wewnętrzny.
VI. Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwienia spraw.
VII. Zasady kontroli wewnętrznej.
VIII. Przeciwdziałanie mobbingowi.
IX. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.
X. Postanowienia końcowe.
Rozdział I

 


Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Markusy,
2. Wójcie, Sekretarzu i Skarbniku – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Markusy,
Sekretarza Gminy Markusy i Skarbnika Gminy Markusy,
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Markusach,
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Markusy,
5. USC – należy przez to rozumieć Urząd Stanu Cywilnego w Markusach,
6. ZFŚS – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
7. GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markusach,
8. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
w Markusach.
§ 2
Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania.
3
§ 3
Siedzibą Urzędu jest miejscowość Markusy.
§ 4
Urząd realizuje zadania:
1. Własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.
2. Z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy
obowiązujących ustaw.
3. Wynikające z innych ustaw szczególnych.
Rozdział II
Struktura Organizacyjna Urzędu
§ 5
1. W Urzędzie tworzy się 4 następujące stanowiska kierownicze:
1) Wójt Gminy - WG
2) Sekretarz Gminy - SG
3) Skarbnik Gminy – SK
4) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – ZKUSC
2. W Urzędzie tworzy się 17 następujących samodzielnych stanowisk pracy:
1) Stanowisko ds. dowodów osobistych – DO
2) Stanowisko ds. ewidencji ludności – EL
3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej – KB
4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej - KP
5) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - PO
6) Stanowisko ds. księgowości budżetowo – podatkowej - KBP
7) Stanowisko ds. kadrowych i ewidencji działalności gospodarczej – KEG
8) Stanowisko ds. gospodarki rolnej – GR
9) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – GN
10) Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – ORG
11) Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy – PRG
12) Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony p.
poż. – OC i ZK
13) Stanowisko ds. ochrony środowiska – OŚ
14)Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych – ŚR
15) Stanowisko ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego – SFA
16) Stanowisko – informatyk 0,75 etatu – INF
17) Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji – BI
4
3. W Urzędzie Gminy tworzy się następujące stanowiska pracy ds. technicznych i obsługi
Urzędu:
1) Kierowca samochodu osobowego.
2) Kierowca samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
3) Sprzątaczka.
4) Opiekun dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół.
Rozdział III
Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu
§ 6
1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym samorządowych
pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
i sprawuje nad nimi bezpośredni nadzór.
2. Wójt jest kierownikiem USC.
3. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi.
§ 7
Wójt Gminy – stanowisko z wyboru
Wójt Gminy wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz
z innych przepisów, a w szczególności:
1. Kieruje bieżącymi sprawami gminy.
2. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących
gminy.
3. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych oraz w sprawach
z zakresu administracji publicznej.
4. Udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji
zgodnie ze swoimi zarządzeniami.
5. Podejmuje czynności należące do kompetencji Wójta w sprawach związanych
z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, przy czym czynności te wymagają
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady.
6. Jest szefem terenowej obrony cywilnej.
7. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem odpowiada za przestrzeganie
przepisów związanych ze stosunkiem pracy.
8. Jest uprawniony do wglądu w dokumenty sołectw oraz dostępu do pomieszczeń
i budynków należących do sołectw.
9. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Sekretarza i Skarbnika.
10. Kieruje pracą Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
11. Przedkłada opracowania, analizy, wnioski i sprawozdania Radzie i jej organom.
5
12. Nadzoruje realizację budżetu.
13. Nadzoruje zadania w zakresie spraw oświatowych.
14. Występuje do Rady z inicjatywą podjęcia uchwał.
15. Przedkłada materiały przygotowane pod obrady sesji.

 


§ 8
Sekretarz Gminy
Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę
i dokonuje podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy Urzędu, a w szczególności:
1. Wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu w tym:
a) opracowuje projekt regulaminu oraz uaktualnia go w miarę potrzeb,
b) opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
d) prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy, gospodaruje etatami oraz
funduszem płac Urzędu,
e) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
f) decyduje o udziale pracowników Urzędu w szkoleniach, kursach oraz
dodatkowych formach kształcenia,
g) prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
h) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
i) planuje koszty utrzymania Urzędu,
j) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez
Wójta.
2. Współpracuje z sołectwami.
3. Wykonuje zadania z zakresu oświaty.
4. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
5. Sprawuje nadzór nad zadaniami:
a) ochrony zdrowia,
b) pomocy społecznej,
c) kultury, w tym bibliotek gminnych oraz kultury fizycznej i turystyki,
d) polityki prorodzinnej,
e) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
f) promocji gminy,
g) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
h) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
6. Wchodzi w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy
i usługi zlecane przez Urząd zgodnie z zarządzeniem Wójta.
7. Jest Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych.
8. Dekretuje korespondencję przychodzącą.
9. Jest pełnomocnikiem wyborczym.

 


6
§ 9
Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania
Skarbnik wykonuje następujące czynności:
1. Na podstawie otrzymanych materiałów opracowuje wstępnie projekt budżetu
i przekazuje Wójtowi.
2. Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji.
3. Przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane
niezbędne do opracowania projektu budżetu.
4. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami realizującymi zadania budżetu.
6. Realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej.
7. Przygotowuje oraz opracowuje miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu.
8. Przygotowuje projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
w granicach uprawnień wynikających z obowiązujących aktów prawnych.
9. Współpracuje z Radą i jej organami w planowaniu i realizacji zadań finansowych.
10. Sporządza jednostkowe i zbiorcze sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu.
11. Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych
w zakresie kontroli wewnętrznej.
12. Organizuje sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrolę dokumentów w sposób
zapewniający właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji
finansowych związanych z wykonaniem budżetu.
13. Czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej.
14. Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbą Skarbową i Urzędem
Skarbowym.
15. Opracowuje układ wykonawczy budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy dochodów i wydatków.
16. Opracowuje plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie.
17. Opracowuje zakładowy plan kont.
18. Opracowuje zarządzenia w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia na
podstawie ustawy o rachunkowości.
19. Dokonuje rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji mienia wg zasad określonych
w ustawie o rachunkowości.
20. Sporządza bilans jednostkowy, zbiorczy i skonsolidowany na zasadach i w terminach
wynikających z odpowiednich przepisów.
21. Rozlicza dotacje celowe przyznane gminie, a niewykorzystane zwraca do końca roku
budżetowego na zasadach i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów w
tym zakresie.
22. Przeprowadza kontrolę bieżącą i okresową kasy oraz w zależności od potrzeb
ustalonych przez Wójta.
23. Księguje rozrachunki budżetu i jednostek podległych.
7
24. Przestrzega terminy spłat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wynikających
z umów w granicach kwot określonych w planie finansowym.
25. Wczytuje i eksportuje kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu o nadwyżce
i niedoborze oraz należnościach do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 10
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Pracownik na stanowisku Zastępcy Kierownika USC wykonuje następujące
czynności:
I. 1. Zastępuje Kierownika USC pod jego nieobecność, a w tym:
a) rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony,
b) przyjmuje oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński,
c) wydaje zaświadczenia stwierdzające o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa,
d) wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
przez obywatela polskiego poza granicami kraju,
e) wydaje zaświadczenia o stanie cywilnym,
f) przyjmuje oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa,
g) przyjmuje zgłoszenia o urodzeniu dziecka,
h) przyjmuje oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa,
i) sporządza protokoły przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka,
j) sporządza protokoły nadania dziecku nazwiska męża matki,
k) rozstrzyga sprawy o umiejscowienie aktu zagranicznego urodzenia,
małżeństwa i zgonu w miejscowych księgach stanu cywilnego prowadzonych
w Rejestrze Stanu Cywilnego:
l) rozstrzyga sprawy dotyczące:
– uzupełnienia, sprostowania i odtworzenia aktu stanu cywilnego,
– zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia,
w którym strony złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie,
– zmiany imion i nazwisk.
2. Prowadzi i aktualizuje gminny rejestr upoważnień do przetwarzania danych
osobowych zgromadzonych w Rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych
i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których
prowadzone są te rejestry.
3. Odpowiada za:
a) wysyłkę kopii w/w upoważnień do właściwego Ministerstwa,
b) nadanie uprawnień technicznych w Systemie Rejestrów Państwowych dla
pracowników Urzędu,
8
c) informowanie właściwego Ministerstwa o wszelkich zmianach na stanowisku
Wójta.
II. 1. Wykonuje zadania dotyczące obsługi sekretariatu Urzędu, w tym prowadzi sprawy
związane z pracą i zadaniami Wójta.
2. Realizuje zadania, do których należy w szczególności:
a) przyjmowanie i przygotowanie do wysłania korespondencji, w tym
prowadzenie odpowiednich rejestrów,
b) obsługa urządzeń biurowych,
c) obsługa techniczno-organizacyjna narad i spotkań organizowanych przez
Wójta i Sekretarza ,
d) prowadzenie dziennika korespondencji i rejestru faktur,
e) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania zakresie KP – dowód
wpłaty, KW – dowód wypłaty oraz K-103 – kwitariusz przychodowy,
f) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz materiałów biurowych i
środków czystości,
g) realizacja prawidłowego i terminowego obiegu korespondencji przychodzącej
i wychodzącej,
h) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków tj.
kompletowanie dokumentacji, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, w tym
nadzór nad terminowym ich załatwianiem, a także przekazywanie skarg
i wniosków wg właściwości,
i) przygotowywanie pism w zakresie potrzeb Wójta, Sekretarza,
j) kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznej,
k) obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
l) zastępuje pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
Rozdział IV
Zadania i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy
§ 11
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. dowodów osobistych:
1. Prowadzi całokształt spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
2. Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony :
a) wykonuje czynności związane z postępowaniem wyjaśniającym nie
stawiennictwa osób do rejestracji kwalifikacji wojskowej,
b) weryfikuje listy osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej ,
c) prowadzi wykaz osób w stanie aktualnym do kwalifikacji wojskowej,
d) utrzymuje współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień,
e) utrzymuje współpracę z właściwą jednostką wojskową w sprawach związanych
z oczyszczaniem terenu z wykrytych niewypałów.
9
3. Prowadzi sprawy organów sądowych.
4. Prowadzi sprawy wynikające z przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego oraz
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym :
a) przygotowuje projekt aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
b) przygotowuje projekt zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) przygotowuje projekt zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego przez obywatela polskiego poza granicami kraju,
d) przygotowuje projekt oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu
małżeństwa,
e) sporządza projekty protokołów przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia
dziecka,
f) sporządza projekty protokołów nadania dziecku nazwiska męża matki,
g) przygotowuje projekty w sprawach czynności materialno-technicznych w
zakresie o umiejscowienie aktu zagranicznego urodzenia, małżeństwa i zgonu
w miejscowych księgach stanu cywilnego,
h) przygotowuje projekty w sprawach czynności materialno-technicznych w
zakresie:
- uzupełnienia, sprostowania i odtworzenia aktu stanu cywilnego,
- zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia,
w którym strony złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie,
i) przygotowuje projekt decyzji zmiany imion i nazwisk.
5. Zastępuje pracownika na stanowisku ds. ewidencji ludności i obsługi kasy.
§12
Stanowisko ds. ewidencji ludności i obsługi kasy
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności i obsługi kasy:
1. Prowadzi całość spraw związanych z ewidencją ludności i meldunkami, a w
szczególności:
a) prowadzeni ewidencję ludności, poprzez:
- rejestrowanie danych o miejscu pobytu obywateli polskich na pobyt stały i
czasowy ponad 3 m-ce,
- rejestrowanie danych o miejscu pobytu cudzoziemców na pobyt stały i
czasowy ponad 3 m-ce,
- przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 3
miesiące i powrotu z wyjazdu poza granice RP.
b) prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb
wyborów i referendów, wydawanie decyzji w tych sprawach oraz sporządzanie
pełnomocnictw wyborczych, w tym także obsługa głosowania
korespondencyjnego;
10
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących
wykonywania obowiązku meldunkowego oraz przygotowywanie projektu
wydania decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych na wniosek
właściciela/współwłaściciela lub najemcy lokalu oraz z urzędu;
2. Obsługuje system ŹRÓDŁO - PESEL;
3. Udziela informacji adresowych na zasadach określonych przepisami prawa; w
szczególności
a) udostępnienia dane jednostkowe rejestru mieszkańców , rejestru zamieszkania
cudzoziemców oraz PESEL,
b) wydaje zaświadczenia i poświadczenia zameldowania na wniosek
zainteresowanej osoby
4. Współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW w Olsztynie
głównie w zakresie sporządzania sprawozdań, wykazów.
5. Sporządza na bieżąco wykazy zgonu dla Urzędu Skarbowego.
6. Przekazuje dane dla Urzędu Statystycznego w sprawie badań statystycznych (ludność
zameldowana na pobyt czasowy i pobyt stały mieszkańców nieobecnych w związku z
wyjazdem za granice RP).
7. Sporządza meldunki kwartalne dla WOW oraz na bieżąco dla CRID.
8. Sporządza wykazy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.
9. Sporządza wykazy osób podlegających rejestracji do kwalifikacji wojskowej.
10. Gromadzi dokumentację dot. BHP w ramach uprawnień przedstawiciela załogi.
11. Prowadzi obsługę kasową Urzędu oraz GOPS między innymi:
a) pobiera od klientów wpłaty tj. opłata skarbowa, opłata za śmieci, zobowiązania
pieniężne,
b) odprowadza zgodnie z regulaminem kasowym gotówki na odpowiednie konto
gotówki wpłaconej do kasy,
c) pobiera z banku gotówkę i wypłaca na podstawie zatwierdzonych przez Wójta
i Skarbnika dokumentów oraz przez Kierownika GOPS i Głównego
Księgowego,
d) sporządza raporty kasowe
e) prowadzi rejestrację druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków.
12. Zastępuje pracownika ds. dowodów osobistych.
§ 13
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. księgowości budżetowej:
1. Dekretuje dowody księgowe z podziałem na dochody i wydatki.
2. Prowadzi księgowość dla jednostki budżetowej – Urząd.
3. Księguje syntetycznie i analityczne koszty i wydatki według klasyfikacji budżetowej.
4. Księguje rozrachunki jednostki (wg kontrahentów).
11
5. Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną oraz rozliczanie środków pomocowych wg
zasad wynikających z umów w tym zakresie, z zachowaniem zasad zawartych
w zakładowym planie kont.
6. Nadzoruje w zakresie udzielania i rozliczania zaliczek dla pracowników.
7. Prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową zakupionych materiałów budowlanych.
8. Współpracuje z pracownikiem upoważnionym przez Wójta do rozliczania zużytych
materiałów budowlanych.
9. Przestrzega zasad księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planie
kont.
10. Współpracuje ze Skarbnikiem w zakresie zgodności wydatków z planowanym
przeznaczeniem i prawidłowością wykorzystania środków finansowych oraz w zakresie
realizacji harmonogramu wydatków budżetowych.
11. Ewidencjonuje syntetycznie i analitycznie dług publiczny wg zasad określonych
w odpowiednich przepisach.
12. Ewidencjonuje syntetycznie i analitycznie wydatki inwestycyjne.
13. Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną ZFŚS.
14. Przestrzega zasad i terminów przekazywania środków finansowych należnych dla ZFŚS.
15. Sporządza zestawienia obrotów i sald oraz informacji o stanie zobowiązań i należności.
16. Kontroluje w zakresie prawidłowości sporządzania raportów kasowych. dowodów
zastępczych – KW, KP zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji kasowej,
17. Dochodzi należności wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.
18. Rozlicza dotacje celowe przyznane gminie, a niewykorzystane zwraca do końca roku
budżetowego na zasadach i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów w tym
zakresie.
19. Potwierdza salda należności i zobowiązań według stosownych przepisów w tym zakresie.
20. Weryfikuje dokumenty księgowe do zapłaty i realizuje poprzez terminowe sporządzanie
przelewów wobec dostawców towarów i usług w granicach ustalonego planu
finansowego dla poszczególnych rodzajów zadań.
21. Potwierdza wpływy rachunków i faktur według instrukcji obiegu dokumentów
księgowych.
22. Miesięcznie uzgadnia dochody z danymi księgowymi na stanowisku ds. księgowości
podatkowej.
23. Sporządza miesięczne i kwartalne sprawozdania o wydatkach, dochodach, należnościach
i zobowiązaniach.
24. Sporządza bilans , rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
25. Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych..
26. Zastępuje pracownika ds. księgowości budżetowo-podatkowej.
§ 14
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. księgowości podatkowej:
12
1. Księguje wpływy z tytułu podatków i opłat dla osób fizycznych i prawnych.
2. Prowadzi windykację należności z tytułu podatków i opłat dla osób fizycznych
i prawnych:
a) wystawia upomnienia,
b) wystawia tytuły wykonawcze,
c) likwiduje tytuły wykonawcze,
d) aktualizuje tytuły wykonawcze,
e) współpracuje z Urzędem Skarbowym,
f) sporządza wnioski przedsądowe do zapłaty i przygotowuje dokumenty do
egzekucji sądowej innych należności,
g) zabezpiecza zobowiązania podatkowe poprzez wpis na hipotekę.
3. Dokonuje przypisów i odpisów dla należności z tytułu opłat na podstawie dokumentów
źródłowych.
4. Kontroluje pod względem formalno-prawnym deklaracje DT-1 na podatek od środków
transportowych i prowadzi postępowanie podatkowe w tej sprawie.
5. Przygotowuje dokumentację i wystawia decyzje w sprawach:
a) rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych, czynszu
lokalowym i czynszu dzierżawnym,
b) umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych, czynszu
lokalowym i czynszu dzierżawnym,
c) odroczenia terminów płatności podatku od środków transportowych, czynszu
lokalowego i czynszu dzierżawnego.
6. Sporządza sprawozdania miesięczne z tytułu dochodów.
7. Sporządza sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców.
8. Współpracuje z inkasentami:
a) rozlicza inkasentów z pobranych podatków,
b) nalicza prowizyjne wynagrodzenie dla inkasentów.
9. Prowadzi rozliczenie i sporządza sprawozdania kwartalne 2% odpisu na rzecz Izby
Rolniczej z tytułu pobranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
10. Wystawia dowody wpłat do banku.
11. Wydaje zaświadczenia o zaległościach podatkowych lub stwierdzające ich brak.
12. Prowadzi postępowanie administracyjne i sporządza sprawozdania w sprawie zwrotu
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
13. Współpracuje ze Skarbnikiem w zakresie planowania dochodów budżetowych oraz
harmonogramu realizacji dochodów.
14. Zastępuje pracownika ds. wymiaru podatków i opłat.
§ 15
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
Pracownik na samodzielnym stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat:
13
1. Prowadzi w systemie informatycznym ewidencję podatkową nieruchomości dla potrzeb
wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2. Prowadzi postępowania podatkowe zmierzające do ustalenia oraz określenia wysokości
zobowiązań w zakresie w/w podatków.
3. Dokonuje corocznego wymiaru podatków dla osób fizycznych:
a) podatku rolnego,
b) podatku od nieruchomości,
c) podatku leśnego,
d) łącznego zobowiązania pieniężnego.
4. Prowadzi postępowania podatkowe w sprawach ulg uznaniowych w podatku od
nieruchomości, rolnym i leśnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym
z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej:
a) odroczeń terminów płatności podatku lub zaległości podatkowych,
b) rozkładania na raty płatności podatku lub zaległości podatkowych,
c) umarzania zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę.
5. Prowadzi postępowania podatkowe w sprawach ulg i zwolnień ustawowych w podatku
rolnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, z tytułu:
a) nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego,
b) objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie,
c) ulg inwestycyjnych.
6. Egzekwuje obowiązek składania przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny i leśny.
7. Przeprowadza czynności sprawdzające w zakresie realizacji obowiązków podatkowych
przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Opracowuje projekty uchwał w zakresie ustalania stawek i zwolnień dotyczących:
a) podatku rolnego,
b) podatku leśnego,
c) podatku od nieruchomości,
d) podatku od posiadania środków transportowych.
e) opłaty targowej.
9. Sporządza sprawozdania z zakresu:
a) skutków finansowych obniżenia stawek, ulg i zwolnień podatkowych,
b) udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu pomocy.
10. Wydaje zaświadczenia w sprawach wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej.
11. Współpracuje ze Skarbnikiem w zakresie planowania dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
12. Prowadzi postępowania administracyjne i sporządza sprawozdania w sprawie zwrotu
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
13. Zastępuje pracownika ds. księgowości podatkowej.
§ 16
14
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowo-podatkowej
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. księgowości budżetowo-podatkowej:
1. Ewidencjonuje i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu miesiąca i po
zakończeniu roku budżetowego włącznie w wystawieniem PIT-11, PIT-40, PIT-8AR,
PIT-4R i PIT-R.
2. Nalicza wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i umów zleceń.
3. Ewidencjonuje dokumentację związana z wynagrodzeniami pracowniczymi.
4. Ewidencjonuje ubezpieczenia społeczne pracowników i świadczeń rodzinnych włącznie
z ubezpieczeniem i wyrejestrowaniem z ubezpieczenia pracowników i świadczeń
rodzinnych.
5. Prowadzi i ewidencjonuje rozliczenia składek ZUS włącznie z tworzeniem dokumentacji
rozliczeniowej i wysyłaniem pocztą elektroniczną plików do ZUS.
6. Ewidencjonuje pliki i identyfikatory potwierdzeń przekazanych do ZUS plików.
7. Wystawia zaświadczenia o wysokości pobieranego wynagrodzenia.
8. Wpisuje do książeczek ubezpieczeniowych zarobki pracowników.
9. Sporządza przelewy w zakresie wynagrodzeń, składek ZUS i dodatków mieszkaniowych
i energetycznych.
10. Sporządza sprawozdania kwartalne do GUS.
11. Ewidencjonuje i rozlicza podatek VAT w zakresie wydatków i zakupów.
12. Obsługuje księgowo dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
13. Prowadzi karty wynagrodzeń pracowników.
14. Prowadzi ewidencję i rozliczenie miesięczne z Powiatowym Urzędem Pracy.
15. Rozlicza należności za energię i wodę zużyte podczas wynajmu świetlic wiejskich.
16. Weryfikuje dokumenty księgowe do zapłaty i realizuje poprzez terminowe sporządzanie
przelewów wobec dostawców towarów i usług w granicach ustalonego planu
finansowego dla poszczególnych rodzajów zadań.
17. Współpracuje przy sporządzaniu planu budżetowego.
18. Zastępuje pracownika ds. księgowości budżetowej.
§ 17
Stanowisko pracy ds. kadrowych i ewidencji działalności gospodarczej
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. kadrowych i ewidencji działalności
gospodarczej:
1. Prowadzi sprawy osobowe pracowników.
2. Przygotowuje dokumentację związaną z:
a) zawieraniem umów o pracę z pracownikami Urzędu i jednostek podległych,
b) udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy,
c) awansowaniem i nagradzaniem.
3. Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki kadrowej.
4. Przygotowuje dokumentację z zakresu powoływania, zaszeregowania i odwoływania
kierowników podległych jednostek i ich zastępców.
15
5. Prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
6. Prowadzi i załatwia dokumentację rent i emerytur pracowników.
7. Prowadzi archiwum Urzędu.
8. Prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem bezrobotnych.
9. Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
10. Realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.
11. Przyjmuje, rozpatruje i przekształca wnioski w formę dokumentu elektronicznego oraz
przesyła do CEIDG.
12. Współpracuje z pełnomocnikiem wyborczym.
13. Zastępuje pracownika ds. ochrony środowiska.
§ 18
Stanowisko pracy ds. gospodarki rolnej
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki rolnej:
1. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przekazywania nieruchomości w trwały zarząd.
2. Przygotowuje pisma dotyczące zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
3. Przygotowuje decyzje zatwierdzające podział, rozgraniczenie.
4. Wydaje zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.
5. Współpracuje z KRUS - em w sprawach ubezpieczeń rolników.
6. Współpracuje z instytucjami obsługującymi rolnictwo.
7. Współpracuje z Urzędem Statystycznym w sprawie spisów: rolnego i powszechnego.
8. Przygotowuje dokumenty w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
9. Wydaje wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania gminy.
10. Wchodzi w skład komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego
Gminy zgodnie z zarządzeniami Wójta.
11. Współdziała ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia
się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
12. Współpracuje ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób
zwierzęcych.
13. Współpracuje ze służbami doradczymi związanymi z rolnictwem.
14. Prowadzi rejestr gruntów mienia komunalnego.
15. Koordynuje działania w zakresie poszczególnych akcji w rolnictwie.
16. Prowadzi ewidencję gospodarstw agroturystycznych.
17. Przygotowuje dziesięcioletnie umowy dzierżawy dla rolników w myśl ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
18. Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
19. Wydaje zaświadczenia lub postanowienia dotyczące Natury 2000.
20. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przekazywania nieruchomości w trwały zarząd.
21. Wydaje zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.
22. Współpracuje z KRUS - em w sprawach ubezpieczeń rolników.
16
23. Współpracuje z instytucjami obsługującymi rolnictwo.
24. Przygotowuje dokumentację w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
25. Prowadzi rejestr gruntów mienia komunalnego.
26. Przygotowuje dziesięcioletnie umowy dzierżawy dla rolników w myśl ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
27. Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
28. Zastępuje pracownika ds. obrotu nieruchomościami mienia komunalnego.
§ 19
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami:
1. Przygotowuje dokumentację i prowadzi sprawy związane z obrotem zasobów
komunalnych:
a) sprzedaż,
b) dzierżawa gruntów i lokali użytkowych
c) naliczanie czynszów,
d) wyliczanie bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych.
2. Nadzoruje gospodarkę lokalami z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy.
3. Przygotowuje i prowadzi sprawy dotyczące komunalnych zasobów mieszkaniowych
Gminy:
a) wymiar czynszu,
b) sporządzanie umów najmu,
c) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przejmowania i przekazywania zasobów.
4. Sporządza i wydaje wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz studium.
5. Wydaje zaświadczenia i opinie o zgodności z mpzp i studium.
6. Prowadzi sprawy związane z nadawaniem numeracji porządkowej, ewidencją
miejscowości, ulic i adresów oraz urzędowym nazewnictwem miejscowości.
7. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przetargów na sprzedaż nieruchomości
komunalnych oraz wchodzi w skład Komisji Przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia
komunalnego gminy zgodnie ze stosownymi zarządzeniami Wójta.
8. Wchodzi w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi zlecane przez
Gminę.
9. Współpracuje z Sądem Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
Kancelarią Notarialną oraz Starostwem Powiatowym w zakresie własności mienia
komunalnego Gminy.
10. Prowadzi sprawy związane z przejmowaniem nieruchomości na własność Gminy od
innych jednostek.
11. Wydaje zaświadczenia dotyczące wykreślenia hipoteki, ciężaru realnego z KW.
12. Prowadzi sprawy związane z użytkowaniem wieczystym gruntów:
a) nalicza oraz podnosi opłaty roczne,
17
b) wygasza użytkowanie wieczyste,
c) przekształca użytkowanie wieczyste w prawo własności.
13. Współpracuje z Urzędem Statystycznym w sprawie spisów powszechnych i rolnych.
14. Sporządza sprawozdania statystyczne dotyczące zasobów własnych Gminy.
15. Przygotowuje i sporządza informacje o stanie mienia komunalnego.
16. Prowadzi procedury związane z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.
17. Sporządza sprawozdania związane z przekształceniem i prywatyzacją mienia
komunalnego.
18. Współpracuje ze służbami geodezyjnymi i rzeczoznawcą majątkowym w zakresie
podziałów oraz wycen nieruchomości własnych Gminy.
19. Prowadzi ewidencję analityczną środków trwałych wg klasyfikacji rodzajowej GUS
/konto 011/.
20. Prowadzi sprawy związane z pierwokupem nieruchomości.
21. Przygotowuje i prowadzi dokumentację związaną z komunalizacją nieruchomości na
rzecz Gminy.
22. Sporządza pisma do Komornika Sądowego dotyczących wywieszenia obwieszczeń o
licytacjach i opisach nieruchomości.
23. Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o realizacji prawa do rekompensaty za mienie
pozostawione poza granicami RP oraz w sprawie akt osiedleńczych.
24. Wydaje zaświadczenia do notariusza wynikające z ustawy o rewitalizacji.
25. Zastępuje pracownika ds. gospodarki rolnej.
§ 20
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. obsługi Rady Gminy:
1. Zapewnia prawidłowe przygotowanie materiałów na sesję Rady i posiedzenia Komisji.
2. Gromadzi Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta, oraz prowadzi odpowiednie rejestry.
3. Nadaje obieg Uchwałom Rady i Zarządzeniom Wójta zgodnie z Zasadami Techniki
Prawodawczej, w tym przekazuje je do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Bierze udział w opracowywaniu planów pracy Rady i jej organów.
5. Współdziała z przewodniczącymi właściwych Komisji Rady w szczególności w zakresie
przygotowywania projektów ważniejszych uchwał i wniosków.
6. Ewidencjonuje postulaty, wnioski i skargi i przekazuje je do załatwienia; udziela
odpowiedzi zainteresowanym osobom.
7. Opracowuje materiały, informacje, oceny i wnioski dla potrzeb Rady.
8. Czuwa nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji Rady.
9. Obsługuje techniczno-organizacyjnie samorząd mieszkańców wsi.
10. Obsługuje dyżury Przewodniczącego Rady w zakresie przyjmowania skarg i wniosków
obywateli, prowadzi rejestr spraw zgłoszonych oraz podejmuje działania dla rozpatrzenia
ich załatwienia.
11. Sporządza protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady.
18
12. Obsługuje techniczno-organizacyjnie narady z sołtysami.
13. Ewidencjonuje interpelacje radnych.
14. Sporządza umowy w zakresie wynajmu świetlic.
15. Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku
publicznego między innymi dokumentację w zakresie przyznawanych dotacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
a) przyjmuje oferty realizacji zadania publicznego,
b) sporządza umowy,
c) przyjmuje sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
16. Obsługuje techniczno- organizacyjnie wybory ławników sądowych.
16. Świadczy usługi kserograficzne.
17. Zastępuje - w zakresie pkt. II - Zastępcę Kierownika USC.
§ 21
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony p.poż.
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego oraz ochrony p. poż. wykonuje następujące czynności:
1. Z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej należy:
a) planowanie, opracowanie oraz aktualizacja Planu Obrony Cywilnej,
b) planowanie, opracowanie oraz aktualizacja rocznych planów zamierzeń Obrony
Cywilnej oraz Zarządzania Kryzysowego,
c) organizowanie i nadzorowanie szkolenia jednostek organizacyjnych Obrony
Cywilnej (formacji) oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej
samoobrony,
d) bieżąca aktualizacja przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla potrzeb
Obrony Cywilnej,
e) prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej,
f) planowanie, przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania
SWA,
g) planowanie, opracowanie oraz aktualizacja Regulaminu na czas „W”
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
h) przygotowanie i zabezpieczenie funkcjonowania Stałego Dyżuru,
i) planowanie, opracowanie oraz aktualizacja świadczeń osobistych i rzeczowych
na rzecz obrony,
j) planowanie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej,
k) planowanie, opracowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków dla Gminy
na czas ”W”,
l) planowanie, przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania Zastępczych Miejsc
Pracy,
m) planowanie, opracowanie oraz aktualizacja Planów Obronnych,
n) planowanie i opracowywanie rocznych planów szkoleń obronnych,
19
o) prowadzenie dzienników ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych
klauzulą - Zastrzeżone,
p) prowadzenie dzienników korespondencji oznaczonych klauzulą - Zastrzeżone,
q) współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w postępowaniu
z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
r) współdziałanie z jednostkami terenowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego: policją, strażą pożarną, jednostkami ochotniczej straży pożarnej,
wojskiem.
2. Z zakresu zarządzania kryzysowego:
a) planowanie i prowadzenie dokumentacji Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
b) planowanie, opracowanie oraz aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego dla
Gminy,
c) opracowywanie rocznych planów pracy dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) planowanie, opracowywanie i aktualizacja Planów Ewakuacji na wypadek
powstania zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Gminy, w tym zagrożenia
powodziowego,
e) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz
pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
f) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich
oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na
wypadek zagrożenia zniszczeniem,
g) planowanie, opracowywanie i aktualizacja Planu Przeciwpowodziowego dla
Gminy,
h) planowanie, przygotowywanie i organizowanie dyżurów przeciwpowodziowych,
i) obsługa strony internetowej markusy.pl w zakresie informacji oraz komunikatów
dotyczących prognozy pogody, ostrzeżeń meteorologicznych.
3. Z zakresu nadzoru i kontroli przeciwpożarowej:
a) wspiera jednostki OSP poprzez:
- udzielanie pomocy w zakresie pozyskania sprzętu przeciwpożarowego,
środków gaśniczych,
- inspirowanie działań OSP zmierzające do osiągnięcia pełnych składów
osobowych sekcji gaśniczej i pomocniczych przewidzianych dla jednostek
poszczególnych typów.
b) współdziała przy organizowaniu gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
c) udziela pomocy w organizowaniu szkoleń dla członków OSP,
d) koordynuje zespołowe ćwiczenia w terenie i na obiektach dla jednostek OSP,
e) sprawuje kontrolę nad realizacją stanu ochrony przeciwpożarowej,
f) przedstawia wnioski OSP organom samorządu gminy w sprawach ich potrzeb
dotyczących zapewnienia gotowości bojowej,
g) inspiruje i udziela pomocy w działaniach prewencyjno-propagandowych
prowadzonych przez OSP,
20
h) czuwa nad realizacją przez jednostki OSP wymogów w sprawach badań
kierowców, a także informuje o możliwościach okresowych badań lekarskich
członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych,
i) nadzoruje prace konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach OSP.
j) zgłasza potrzeby ochrony przeciwpożarowej do projektu budżetu gminy,
k) współpracuje z Komendą Miejską PSP w zakresie nadzoru nad OSP i kontroli
stanu ochrony przeciwpożarowej,
l) Wprowadza do programu OSP informacje z zebrań sprawozdawczych i
sprawozdawczo-wyborczych,
m) organizuje prace i nadzoruje realizację zadań wykonywanych w ramach prac
interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie-użytecznych oraz prowadzi
nadzór nad osobami skierowanymi przez sąd, wykonującymi prace społeczne,
n) prowadzi magazyn narzędzi, sprzętu i materiałów budowlanych oraz magazyn
przeciwpożarowy,
o) prowadzi druki ścisłego zarachowania w zakresie kart drogowych,
p) nadzoruje tankowanie pojazdów pożarniczych.
§ 22
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. ochrony środowiska:
1. Wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska:
a) opracowuje raporty z wykonania programu ochrony środowiska,
b) wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach ,
c) wstrzymuje użytkowanie instalacji i urządzeń w przypadkach nieprzestrzegania
ustaleń określonych w decyzji – ograniczania uciążliwości powodowanych przez
urządzenia techniczne wykazane przez osoby fizyczne,
d) nadzoruje i kontroluje w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska,
e) sporządza informacje o substancjach stwarzających zagrożenie,
f) udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie,
g) wydaje zaświadczenia lub postanowienia dotyczące Natury 2000.
2. Realizuje zadania wynikające z ustawy o odpadach:
a) opracowuje program gospodarki odpadami w gminie,
b) nadzoruje wykonywanie zadań wynikających z gminnego programu w zakresie
działalności zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów
niekomunalnych.
3. Wykonuje zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy:
a) opracowuje gminny program utrzymywania czystości i porządku w gminie,
b) realizuje zadania wynikające z programu utrzymywania czystości i porządku
w gminie,
c) wdraża program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody i ustawy Prawo łowieckie:
21
a) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska,
b) wydaje zezwolenia na usuwanie bądź przesadzanie drzew i krzewów,
c) wymierza kary za niszczenie drzew, krzewów oraz usuwanie drzew, krzewów
bez wymaganego zezwolenia.
5. Przygotowuje dokumentacje i prowadzi sprawy związane z programem opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
6. Realizuje zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków:
a) współpracuje z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w zakresie
wynikającym w ustawy,
b) monitoruje jakość wody przeznaczonej do spożycia,
c) informuje społeczeństwo o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
d) współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie
zaopatrzenia w wodę.
7. Zastępuje pracownika ds. kadrowych i ewidencji działalności gospodarczej.
§ 24
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. świadczeń rodzinnych:
1. Prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi:
a) zasiłkami rodzinnymi i dodatkami do zasiłków rodzinnych,
b) zasiłkami pielęgnacyjnymi,
c) świadczeniami pielęgnacyjnymi,
d) jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka,
e) specjalnym zasiłkiem opiekuńczym,
f) świadczeniami rodzicielskimi
2. Przyjmuje wnioski, prowadzi rejestry spraw, weryfikuje i ustala sytuację dochodową
rodziny.
3. Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawie:
a) świadczeń rodzinnych,
b) dodatków energetycznych,
c) dodatków mieszkaniowych,
d) rządowych programów pomocy,
e) świadczeń rodzicielskich,
f) zasiłków dla opiekunów.
4. Występuje do Ośrodków Pomocy Społecznej o przeprowadzenie rodzinnych wywiadów
środowiskowych i co 6 m-cy o aktualizację wywiadów oraz w każdej sytuacji gdy
zaistnieją wątpliwości co do sprawowania opieki.
5. Występuje do ZUS o ustalenie okresów składkowych i nieskładkowych.
6. Prowadzi postępowanie odwoławcze.
7. Prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi nienależnie pobranymi.
22
8. Prowadzi sprawy związane z pomocą finansową w ramach „Rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”.
9. Prowadzi postępowanie i ustala nienależnie pobraną pomoc finansową udzieloną w
ramach rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
10. Wydaje zaświadczenia dotyczące świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna,
dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.
11. Sporządza sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne z zakresu swoich obowiązków
i przekazuje elektronicznie do Urzędu Wojewódzkiego.
12. Sporządza miesięczne meldunki z zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne,
składki zdrowotne i dodatki energetyczne.
13. Prowadzi postępowania w sytuacji zastosowania przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
14. Prowadzi postępowanie administracyjne związane z dodatkami mieszkaniowymi.
15. Prowadzi sprawy związane z dodatkiem energetycznym.
16. Składa kwartalne zapotrzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego na środki na dodatek
energetyczny.
17. Sporządza listy wypłat na świadczenia rodzinne, rządowe programy pomocy dodatki
mieszkaniowe, dodatki energetyczne, zasiłki dla opiekunów, składki ZUS i FUZ
18. Zamawia druki do świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków
energetycznych, pomocy rządowej i zasiłki dla opiekunów.
19. Prowadzi postępowania administracyjne związane z zasiłkami dla opiekunów.
20. Pozyskuje drogą elektroniczną informacje od organów podatkowych, emerytalnorentowych,
rejestrów: PESEL, EKSMOoN, Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, CEiDG,
KRS oraz Centralnej Bazy Beneficjentów.
21. Zastępuje pracownika ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego.
§ 25
Stanowisko pracy ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego
realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
W szczególności do jego obowiązków należy:
1. Przyjmowanie, weryfikowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
2. Przygotowywanie projektów decyzji związanych ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi;
3. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw związanych z realizacją
stypendiów i zasiłków szkolnych;
4. Składa zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty na środki na stypendia i zasiłki szkolne;
5. Przyjmowanie, weryfikowanie i rozpatrywanie wniosków o przydzielenie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego;
6. Przygotowanie projektów decyzji dotyczących świadczeń alimentacyjnych;
23
7. Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych oraz
przygotowanie projektów decyzji dotyczących:
a) uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych,
b) zwrotu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej.
8. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzanie
wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od dłużników;
9. Współdziałanie z komornikami, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym
w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych oraz w zakresie
postępowania administracyjnego prowadzonego wobec dłużników;
10. Przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust.1
pkt.1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w razie powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
11. Prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec dłużników alimentacyjnych;
12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych, informacji i innych niezbędnych materiałów
z zakresu działania stanowiska;
13. Sporządzanie list wypłat;
14. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami;
15. Zastępuje pracownika ds. świadczeń rodzinnych.
§ 26
Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy:
1. Prowadzi sprawy związane z promocją gminy.
2. Bierze udział w komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz dostawy i
usługi zlecane przez Urząd zgodnie z Zarządzeniami Wójta.
2. Realizuje zadania związane z ustawą o zamówieniach publicznych:
a) wydatkowanie środków publicznych zgodnie z wymogami ustawy,
b) przygotowanie materiałów oraz organizacja przetargów – jako członek komisji
przetargowej,
c) opracowanie i aktualizacja regulaminów przetargowych,
d) sporządzanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
3. Prowadzi rejestr zamówień publicznych oraz rejestr złożonych ofert i rejestr umów.
4. Opisuje oryginały faktur przekazywanych do księgowości z adnotacją, która dotyczy
zastosowanego trybu z podaniem numeru wpisu do rejestru zamówień publicznych
w przypadku gdy udzielone zamówienie podlega ustawie „Prawo zamówień
publicznych”.
5. Przygotowuje oferty inwestycyjne.
6. Monitoruje środki z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz przedstawia informacje na ten
temat Wójtowi..
24
7. Przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów.
8. Prowadzi i rozlicza projekty realizowane przez Gminę.
9. Prowadzi sprawy związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
10. Realizuje i rozlicza fundusz solecki.
11. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Łączy nas Kanał Elbląski”.
12. Współdziała w zakresie turystyki oraz udziela informacji o atrakcjach turystycznych
znajdujących się na terenie gminy.
13. Zastępuje pracownika ds. budownictwa i inwestycji.
§ 27
Stanowisko pracy – informatyk
Pracownik na samodzielnym stanowisku – Informatyk prowadzi obsługę
informatyczną w Urzędzie obejmującą:
1. serwis sprzętu komputerowego,
2. serwis sieci komputerowej,
3. nadzór nad użytkowanym oprogramowaniem,
4. merytoryczną pomoc w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
5. pomoc w rozwoju infrastruktury informatycznej w urzędzie,
6. prowadzenie nadzoru nad prawidłową pracą sprzętu komputerowego, awarii
oprogramowania, zabezpieczenie baz danych programów użytkowanych poprzez
systematyczną archiwizację aplikacji oraz kontrolę prawidłowego wykonywania kopii
bezpieczeństwa,
7. ochrona systemów sieci teleinformatycznych.
8. koordynuje zakup sprzętu elektronicznego w Urzędzie.
9. Obsługuje BIP oraz stronę internetową gminy.
10. Obsługuje informatycznie Bibliotekę Publiczną i Szkoły.
§ 28
Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. budownictwa i inwestycji:
1. Prowadzi sprawy z zakresu inwestycji w tym:
a) przygotowuje plany inwestycyjne na rok budżetowy,
b) wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje ,
c) przygotowuje zamówienia i odbiór dokumentacji projektowej,
d) współpracuje z powiatowymi jednostkami w zakresie wymaganym do
prawidłowego realizowania inwestycji i remontów,
e) przygotowuje i uczestniczy w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty inwestycyjne i remontowe,
25
f) przygotowuje i prowadzi przetargi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano
– montażowych,
g) weryfikuje dokumentację projektową pod względem prawidłowości oraz
kompletności i wyłania inspektorów nadzoru do poszczególnych zadań,
h) reprezentuje gminę w procesie inwestycyjnym od przekazania placu pod budowę
do ostatecznego rozliczenia,
i) sporządza wymagane i niezbędne analizy i sprawozdania,
j) nadzoruje realizację postanowień wynikających z zapisów gwarancyjnych,
k) uczestniczy w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie
inwestycji.
2. Prowadzi sprawy z zakresu dróg w tym:
a) koordynuje prace wykonywane na drogach gminnych,
b) planuje środki w budżecie na utrzymanie i remonty dróg gminnych,
c) organizuje i rozlicza oświetlenia dróg publicznych będących w zarządzie gminy,
d) prowadzi sprawy związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
e) koordynuje roboty w pasie drogowym, w tym uzgadnia projekty i dokonuje
odbiorów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg na terenie gminy,
f) wydaje zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.
3. Zatwierdza ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
4. Współpracuje z instytucjami i mieszkańcami w zakresie inwestycji budowlanych
chroniących środowisko.
5. Współpracuje z instytucjami w zakresie spraw melioracyjnych.
6. Prowadzi sprawy remontowe oraz usługi kominiarskie lokali będących własnością gminy.
7. Zastępuje pracownika ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy.
§ 29
Stanowiska ds. technicznych i obsługi Urzędu
Kierowca samochodu osobowego:
1. Dokonuje przewozów wyznaczonych przez dysponenta.
2. Prowadzi obsługę codzienną pojazdu.
3. Dba o bieżące utrzymanie stanu technicznego pojazdu.
4. Dokonuje okresowych przeglądów technicznych pojazdu stosownie do okresu ważności
dowodu rejestracyjnego oraz przebiegu kilometrów.
5. Uzupełnia zużyte drobne akcesoria samochodowe.
6. Na podstawie wykazu/upoważnienia przekazanego przez dysponenta dokonuje
samodzielnego odbioru/zakupu artykułów na potrzeby Urzędu, a także załadowuje oraz
wyładowuje zakupiony i przewożony materiał.
7. Garażuje pojazd poza godzinami w wyznaczonym miejscu.
8. W przypadku braku wyjazdów służbowych wykonuje prace w charakterze konserwatora
zlecane przez Wójta i Sekretarza, w tym m.in.:
a) odśnieżanie w okresie zimowym,
b) koszenie trawników,
26
c) przycinanie żywopłotu,
d) wymiana żarówek w pomieszczeniach Urzędu i na zewnątrz budynku,
e) montaż i wymiana np. klamek/zamków w drzwiach, karniszy, itp.
Kierowca do przewozu osób niepełnosprawnych:
1. Dokonuje przewozów wyznaczonych przez dysponenta.
2. Prowadzi obsługę codzienną pojazdu.
3. Dba o bieżące utrzymanie stanu technicznego pojazdu.
4. Dokonuje okresowych przeglądów technicznych pojazdu stosownie do okresu ważności
dowodu rejestracyjnego oraz przebiegu kilometrów.
5. Uzupełnia zużyte drobne akcesoria samochodowe.
6. Na podstawie wykazu/upoważnienia przekazanego przez dysponenta dokonuje
samodzielnego odbioru/zakupu artykułów na potrzeby Urzędu, a także załadowuje oraz
wyładowuje zakupiony i przewożony materiał.
7. Opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu.
8. Garażuje pojazd poza godzinami w wyznaczonym miejscu.
9. W przypadku braku wyjazdów służbowych wykonuje prace w charakterze konserwatora
zlecane przez Wójta i Sekretarza, w tym m.in.:
f) odśnieżanie w okresie zimowym,
g) koszenie trawników,
h) przycinanie żywopłotu,
i) wymiana żarówek w pomieszczeniach Urzędu i na zewnątrz budynku,
j) montaż i wymiana np. klamek/zamków w drzwiach, karniszy, itp.
Sprzątaczka:
Sprząta pomieszczenia Urzędu, w tym:
1. myje okna i drzwi,
2. codziennie wyciera kurz z biurek, szaf ,foteli, części podłogi,
3. myje żyrandole,
4. utrzymuje porządek na zewnątrz,
5. zamyka pomieszczenia biurowe po godzinach pracy.
Opiekun dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół:
1. Podczas przewozu dzieci odpowiedzialny jest za:
a) sprawdzenie stanu liczbowego dzieci w czasie oczekiwania na środek lokomocji oraz
wewnątrz pojazdu. Daje sygnał kierowcy do odjazdu.
b) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez dzieci miejsc
w pojeździe (opiekun wsiada ostatni).
c) ustalenie sposobu porozumienia się z kierowcą w czasie jazdy.
d) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu i w miejscach
oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem.
e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania dzieci z pojazdu i przejścia do
szkoły lub miejsca zbiórki, skąd dzieci rozchodzą się do domów. Nie dopuszcza do
27
wysiadania dzieci, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu
kierunkach.
f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci opiekun nie
dopuszcza do ich przewozu.
g) podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i
zdrowie dzieci.
2. Odpowiada za umieszczanie na stronie internetowej artykułów promujących Gminę.
3. Uczestniczy w ważnych wydarzeniach Gminy w celu wykonania dokumentacji
fotograficznej oraz opisowej.
4. Redaguje artykuły przesłane przez jednostki inne niż Urząd do umieszczenia na stronie
internetowej Gminy.
5. Prowadzi kronikę gminy.
Rozdział V
Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu oraz porządek wewnętrzny
§ 30
1. Czas pracy w Urzędzie jest elastyczny i wynosi 40 godzin na tydzień tj. 8 godzin na
dobę.
2. Rozkład czasu pracy w tygodniu i jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia
ustala Wójt.
3. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownicy mogą być zatrudnieni poza
normalnymi godzinami pracy, a wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz niedziele
i święta. Za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi
godzinami pracy przysługuje pracownikowi wolny czas, z tym, że wolny czas może
być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po
jego zakończeniu.
4. Za pracę poza normalnymi godzinami pracy pracownicy otrzymują wolny czas
w następujących ilościach:
a) za pracę w godzinach od 1600 – 2100 w poniedziałki oraz w godz. 1500 - 2100 od
wtorku do piątku za 1 godzinę przepracowaną – 1 godzinę,
b) w godzinach od 2100 – 800 w poniedziałki oraz w godz. od 2100 - 700 od wtorku
do piątku za 1 godzinę przepracowaną – 2 godziny,
c) w wolne soboty, niedziele i święta za 1 godzinę przepracowaną – 2 godziny.
5. Przepisy ust.3 nie stosuje się dla kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi
w wieku do 8 lat oraz w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.
6. W uzasadnionych przypadkach Wójt może ustalić indywidualnie rozkład czasu pracy.
7. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 3 miesiące.
§ 31
28
1. Pracownik obowiązany jest do punktualnego przybywania do pracy i podpisywania
listy obecności przed godzinami rozpoczęcia pracy.
2. Kontrolę obecności pracowników, a także dyscypliny pracy sprawuje Sekretarz.
3. Pracownik w godzinach pracy może opuścić gmach Urzędu jedynie po uprzednim
uzyskaniu zgody Wójta, Sekretarza lub osoby upoważnionej przez Wójta.
4. Pracownik ma prawo do 15 minutowej przerwy w pracy ( wolnym czasem od pracy
pracownik dysponuje osobiście z poinformowaniem przełożonego ).
5. Pracownicy zobowiązani są do utrzymania i przestrzegania porządku, czystości
i estetyki w pomieszczeniach biurowych.
6. Zabrania się umieszczania w pomieszczeniach biurowych wszelkich nie
dostosowanych do tego celu maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń
grzewczych.
7. Pracownicy obowiązani są po zakończeniu pracy do zabezpieczenia pomieszczeń
biurowych, a w szczególności komputerów oraz pozamykania biurek i szaf.
8. Po zakończeniu pracy należy klucz od pomieszczenia biurowego pozostawić
w sekretariacie Urzędu.
9. Pracownicy mogą pozostać w gmachu Urzędu poza godzinami pracy wyłącznie za
zgodą Wójta lub Sekretarza.
§ 32
1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik
powinien uprzedzić Wójta lub Sekretarza.
2. W razie nie stawienia się do pracy poza przypadkiem określonym w ust.1 pracownik
obowiązany jest zawiadomić Wójta lub Sekretarza o przyczynie nieobecności
i przewidywanym czasie jej trwania nie później jednak niż w dniu następnym
osobiście, przez inne osoby, telefonicznie lub przez pocztę.
3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 jest usprawiedliwione, jeżeli
pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie
nieobecności.
4. Nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają przyczyny
uniemożliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności:
a) niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją
z powodu choroby zakaźnej,
b) leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem
lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
c) choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez
pracownika osobistej opieki,
d) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad
dzieckiem w wieku do 8 lat.
5. Przyczyny nieobecności, o których mowa w ust.4 pracownik obowiązany jest
usprawiedliwić przekładając zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni.
§ 33
29
1. Urlopów wypoczynkowych udziela się pracownikom na podstawie rocznego planu
urlopów ustalonego przez Wójta.
2. Przy opracowaniu planu urlopów w miarę możliwości należy uwzględnić wnioski
pracowników przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad zapewnienia normalnego toku
pracy w Urzędzie poprzez ustalenie zastępstwa pracownika urlopowanego.
3. Plan urlopów wypoczynkowych należy podać w formie obiegowej do wiadomości
wszystkim pracownikom Urzędu.
4. Wójt może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy jego obecność
w Urzędzie jest wymagana okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczęcia
urlopu.
5. W uzasadnionych przypadkach Wójt może udzielić urlopu w okresie innym niż
ustalonym w rocznym planie urlopów.
6. Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami Wójt może udzielić
urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy
w Urzędzie.
7. Urlopów wychowawczych udziela Wójt według zasad określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach.
8. Urlopów szkoleniowych oraz innych zwolnień w celach szkoleniowych udziela Wójt
lub Sekretarz na udokumentowany wniosek pracownika w granicach obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
§ 34
1. Czas pracy powinien być przez każdego pracownika w pełni wykorzystany na
wykonywanie pracy zawodowej. Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych
nie związanych z pracą zawodową odbywać się powinno w czasie wolnym od pracy.
2. Do załatwiania spraw, o których mowa w ust.1 w czasie godzin pracy Wójt lub
Sekretarz może udzielić zwolnienia tylko w razie konieczności, w granicach i na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.2 pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia w czasie wolnym od pracy według
zasad i w trybie ustalonym przez Wójta.
4. Stanowisko pracy ds. kadrowych i ewidencji gospodarczej prowadzi ewidencję
rozliczeń czasu pracy według wzoru zawartego w zasadach postępowania w sprawach
kadrowych i prowadzenia dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy Urzędu.
§ 35
1. Do szczególnie rażących przypadków naruszenia ustalonego porządku i dyscypliny
pracy należy:
a) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenia materiałów, narzędzi
i maszyn, a także wykonywanie w czasie godzin pracy prac nie związanych
z zasadami wynikającymi ze stosunku pracy,
30
b) spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
c) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie
pracy,
d) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
e) nie wykonywanie poleceń przełożonych wynikających z zakresu obowiązków,
f) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów,
g) nie przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych,
h) nie przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów
o ochronie danych osobowych.
2. Pracownik, u którego stwierdzono stan nietrzeźwości nie może być dopuszczony do
pracy.
§ 36
1. Pracownikom samorządowym przysługują nagrody i wyróżnienia za:
a) wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
b) przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności,
c) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.
2. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku
i dyscypliny pracy oraz nie wykonują lub wykonują niesumiennie obowiązki,
stosowane są kary przewidziane w art.108 kodeksu pracy tj.:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna.
§ 37
1. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
2. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę, święta lub inny dzień
wolny od pracy wypłata odbywa się w dniu poprzedzający ten dzień.
3. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się w kasie lub na konto osobiste
pracownika.
4. Limit środków na wynagrodzenia pracowników ustala Rada.
5. Zaszeregowanie i wysokość wynagrodzenia pracowników ustala Wójt.
§ 38
Funduszem na nagrody dla pracowników dysponuje Wójt.
§ 39
1. Sekretarz obowiązany jest zapoznać nowozatrudnionego pracownika z:
31
a) regulaminem organizacyjnym Urzędu,
b) przepisami dotyczącymi zasad i formy postępowania w sprawach stanowiących
tajemnicę państwową i służbową oraz o ochronie danych osobowych,
c) instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem i innymi przepisami składa
się do akt osobowych.
4. Zabrania się bez uprzedniego uzyskania zgody Wójta lub Sekretarza przenoszenia lub
wynoszenia przez pracowników z pomieszczeń biurowych jakichkolwiek
przedmiotów, materiałów, dokumentów i narzędzi.
§ 40
Przed rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik obowiązany jest:
1. Zwrócić narzędzia pracy, materiały i inne przedmioty stanowiące własność Urzędu.
2. Uregulować wszelkie zobowiązania w stosunku do Urzędu.
3. Podpisać oświadczenie o nie ujawnianiu wiadomości stanowiących tajemnicę
państwową i służbową z którymi zapoznał się podczas pełnienia obowiązków
służbowych.
§ 41
Interesant ma prawo:
1.Uzyskać w Urzędzie informację:
a) kto załatwia daną sprawę,
b) jakie należy złożyć dokumenty i załączniki,
c) jakie w danej sprawie obowiązują przepisy oraz terminy,
d) czy istnieje możliwość ubiegania się o zastosowanie ulg, zmiany terminu,
rozłożenia na raty należnych świadczeń,
e) jakie są możliwości – w przypadku decyzji negatywnej – złożenia odwołania
od decyzji.
2. Przedstawić na piśmie lub do protokołu wnioski w sprawie własnej lub w interesie
społecznym w czasie na to przewidzianym osobiście, bądź za pośrednictwem poczty.
3.Otrzymać na kopii pisma potwierdzenie złożenia wniosku.
4.Uzyskać informację, jeżeli Urząd w danej sprawie nie jest właściwy – do kogo należy
skierować wniosek o rozpatrzenie sprawy.
5.Uzyskać informację:
a) o dyżurach Przewodniczącego Rady przyjmującego skargi i wnioski wyborców,
b) o godzinach przyjmowania przez Wójta skarg i wniosków od mieszkańców.
6.Oczekiwać kulturalnego, życzliwego potraktowania oraz obiektywnego i operatywnego
rozpatrzenia sprawy.
§ 42
32
1. Do obowiązków pracownika samorządowego należy:
a) wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
b) ścisłe przestrzeganie ustalonego w Urzędzie czasu pracy i porządku
wewnętrznego,
c) wypełnianie poleceń przełożonych, dotyczących pracy i sposobu jej wykonania,
d) pełne poszanowanie uprawnień obywateli, okazywanie zrozumienia, troski
i sprawiedliwego stosunku do ich życiowych problemów i spraw,
e) dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie mienia Urzędu i używanie go
zgodnie z przeznaczeniem,
f) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych,
g) zachowywanie się z godnością w pracy i poza pracą,
h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
i) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz w zakresie danych
osobowych,
j) pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2. Urząd obowiązany jest w szczególności:
a) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresu ich praw
i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku
pracy oraz instrukcjami dotyczącymi Bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisami przeciwpożarowymi,
b) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności pracy,
c) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez :
- zgodne z obowiązującymi normami zaopatrywanie pracowników w środki
higieny osobistej, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej,
- wyposażenie w konieczny sprzęt i materiały biurowe,
- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie opieki nad zdrowiem
pracowników,
d) zapewnić odpowiednie warunki dla przestrzegania porządku i dyscypliny
pracy,
e) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
f) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
g) tworzyć warunki dla właściwej adaptacji społeczno – zawodowej młodych
pracowników,
h) zaspakajać w miarę posiadanych środków potrzeby socjalne i kulturalne
pracowników,
i) wpływać na kształtowanie się w Urzędzie zasad współżycia społecznego.
§ 43
1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie
postępowania administracyjnego.
33
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania
indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw
obywateli ponosi Sekretarz oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami
obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli
w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz.
5. Stanowisko ds. obsługi Rady zobowiązane jest do dokonywania określonych ocen
sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przekładania ich Sekretarzowi.
§ 44
1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa
Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy
szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg, wniosków obywateli.
2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach
i rejestrach spraw.
Zastępca USC prowadzi rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do
Urzędu zgłoszonych w czasie przyjęcia interesantów przez Wójta i Sekretarza.
§ 45
Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1. Udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści
obowiązujących przepisów.
2. Rozstrzygnięcia spraw, w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach
do określenia terminu załatwienia.
3. Informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy.
4. Powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku
zaistnienia takiej konieczności.
5. Informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia
od wydanych rozstrzygnięć.
6. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej i telefonicznej.
§ 46
1. Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1300 – 1700.
2. Sekretarz i pracownicy Urzędu przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy
Urzędu.
34
Rozdział VI
Zakres upoważnień udzielanych pracownikom do załatwienia spraw
§ 47
1. Wójt osobiście podpisuje:
a) zarządzenia,
b) decyzje administracyjne,
c) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej,
d) odpowiedzi na interpelacje radnych,
e) odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników Urzędu.
2. Sekretarz Gminy podpisuje:
a) dokumenty dotyczące spraw pozostających w zakresie jego czynności,
b) dowody księgowe.
c) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej,
d) w zastępstwie Wójta, decyzje administracyjne, zastrzeżone do kompetencji
Wójta.
§ 48
1. Wójt może upoważnić pracowników samodzielnych stanowisk do podpisywania
korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności samodzielnych
stanowisk, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty Wójta.
2. Pracownicy Urzędu podpisują decyzje administracyjne rozstrzygające indywidualne
sprawy obywateli zgodnie z imiennym upoważnieniem udzielonym przez Wójta.
3. Upoważnienie pracownika Urzędu nie wyklucza możliwości załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych przez Sekretarza, zamiast upoważnionego
pracownika, w przypadku niemożności pełnienia przez niego przydzielonych mu
zadań lub z innych przyczyn.
4. Upoważnienia, o których mowa w ust.1 i 2 umieszczone są w aktach osobowych
pracowników.
Rozdział VII
Zasady kontroli wewnętrznej
§ 49
1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna.
2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje Wójt, Sekretarz i Skarbnik w stosunku do
pracowników bezpośrednio im podległych.
3. Zasady kontroli wewnętrznej określone zostaną w Zarządzeniu Wójta.
35
Rozdział VIII
Przeciwdziałanie mobbingowi
§ 50
1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
2. Mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżona ocenę przydatności
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę.
4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić
u pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie
za pracę, na podstawie odrębnych przepisów.
5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie
z podaniem przyczyny, o której mowa w ust. 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Rozdział IX
Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
§ 51
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej bhp) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§ 52
Pracodawca jest zobowiązany:
1. Zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami o ochronie
przeciwpożarowej.
2. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
3. Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy (wypadku uznanego za
wypadek przy pracy) oraz stosować odpowiednie środki profilaktyczne.
4. Prowadzić szkolenia pracowników w zakresie bhp.
5. Zapewnić pracownikom ochronę zdrowia.
6. Zapewnić należyty stan budynków, pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi
związanych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych.
7. Dostarczyć pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.
36
§ 53
1. Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne, obejmujące
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe oraz przeszkolenie
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.
3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz
dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione.
4. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp.
§ 54
1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest jednym z podstawowych obowiązków
pracownika.
2. Pracownicy są w szczególności obowiązani:
a) poddawać się szkoleniu bhp,
b) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
c) dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
d) poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim.
§ 55
1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się
od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia o jakim mowa
w ust.1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełożonego.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
§ 56
1. W pomieszczeniach biurowych Urzędu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
2. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonych,
oznakowanych napisem: „Tu wolno palić”.
3. Palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami jest równoznaczne z ciężkim
naruszeniem obowiązków pracowniczych, uzasadniającym zastosowanie surowych
sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
włącznie.
37
§ 57
Pracodawca zapewnia pracownikom środki czystości; tj. mydło w płynie oraz środki
higieny osobistej w dostatecznej ilości w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych urzędu.
§ 58
Za naruszenie obowiązków pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność
porządkową lub dyscyplinarną.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 59
1. Wszelkich informacji o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela osoba
zarządzająca zakładem lub upoważnieni przez nią pracownicy.
2. Bez zgody osoby zarządzającej zakładem pracownicy nie mogą udostępniać
komukolwiek dokumentów i ich kopii zawierających tajemnice służbowe i inne
określone w przepisach prawa, w tym z wiązane z ochroną dóbr osobistych.
3. Osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa do kontroli działalności
zakładu pracy są dopuszczone do czynności kontrolnych po uprzednim sprawdzeniu
dokumentów uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o kontroli osoby
zarządzającej zakładem.
§ 60
1. Każdy nowoprzyjęty pracownik jest zapoznawany z treścią Regulaminu przed
przystąpieniem do pracy.
2. Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu pracownik potwierdza
własnoręcznym podpisem.
§ 61
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Pracy i innych aktów prawa pracy.
§ 62
Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze Zarządzenia Wójta.
38
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy
w M a r k u s a c h
W Y KA Z
jednostek organizacyjnych Gminy Markusy
1. Urząd Gminy w Markusach
2. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy – instytucja kultury
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach.
4. Szkoła Podstawowa w Zwierznie.
5. Szkoła Podstawowa w Żurawcu.
6. Gimnazjum w Stankowie.